Administrator danych i odbiorcy

Administratorem danych osobowych jest VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych VELUX znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na www.velux.pl. Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres dystrybutorzy@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

VELUX dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Korzystamy z firmy Evernet, która prowadzi dla nas platformę „Strefa wyprzedaży produktów VELUX”, z która mamy podpisaną umowę zobowiązującą do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już oni potrzebować danych do realizacji tej usługi, to usuną te dane, zgodnie z procedurami Velux.

Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych

Każdemu przysługuje prawo:

Dodatkowo zawsze można złożyć skargę do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych w VELUX, email: daneosobowe@velux.pl

Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w posiadaniu VELUX

Na złożony wniosek VELUX poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:

Cel i podstawa przetwarzania]

Celem przetwarzania danych jest udostępnienie platformy „Strefa wyprzedaży produktów VELUX”.

Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana „RODO”)

Informacje o profilowaniu

Podczas realizowania działań Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz na stronie www.velux.pl

Przechowywanie danych i wycofanie zgody

Dane podane w celu zalogowania się do platformy „Strefa wyprzedaży produktów VELUX” będą przechowywane do czasu rezygnacji z korzystania z tej platformy.

Informację o chęci rezygnacji z korzystania z platformy i związanym z tym przetwarzaniu danych można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Jeżeli jednak swoją wolę wyrazisz na dane adresowe zawarte w rozdziale Administrator danych cały proces przebiegnie szybciej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych zebranych na potrzeby korzystania z platformy „Wsparcie wyprzedaży produktów VELUX” do państw trzecich.